No. Name – Surname Position Position in IRC
1 Somdet Phramaha Ratchamanngklajarn สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ The Abbot of Wat Paknam เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ Honorary Advisor for Buddhist side ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายพระพุทธศาสนา 
2 Haji Asiz  Phithakkumpol ฮัญจี อาศิส  พิทักษ์คุมพล The Head of Sheikhul Islam Office of Thailand จุฬาราชมนตรี Honorary Advisor for Muslim side ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายอิสลาม 
3 Phra Sirijariyalangkan (Charat Uchujaro) พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร) The Ecclesiastical Provincial Governor of Pattani (Mahanikaya) เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (ฝ่ายมหานิกาย) Co-President ประธานกรรมการร่วม 
4 Assist. Prof. Dr. Ismail Lutfi Japakiya ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา Rector of Fatoni University อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี Co-President ประธานกรรมการร่วม 
5 Phra Phothaphirammunee พระโพธาภิรามมุนี The Ecclesiastical Provincial Governor of Pattani, Yala, Narathiwat (Dhammayut) เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ฝ่ายธรรมยุติ) Co-Vice President รองประธานกรรมการร่วม 
6 Mr. Waedeuramae Mamingji คุณแวดือราแม มะมิงจิ Chairman of Islamic Committee of Pattani ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี Co-Vice President รองประธานกรรมการร่วม 
7 Reverend. Assist. Prof. Dr. Phradit Thakengrangsarit ศจ.ผศ.ดร.ประดิษฐ์  เถกิงรังสฤษดิ์ Chairman of the Christian Foundation of Asia ประธานมูลนิธิสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย Committee and Treasurer กรรมการและเหรัญญิก
8 Dr. Suphatmet Yunyasit ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์ Lecturer, Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล Committee and Secretary กรรมการและเลขานุการ
9 Lect. Kriya Langputeh อาจารย์กริยา หลังปูเต๊ะ Lecturer, Fatoni University อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฎอนี Committee and Deputy Secretary กรรมการและรองเลขานุการ
10 Dr. Padtheera Nakurairattana ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ Lecturer, Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล Committee and Deputy Secretary กรรมการและรองเลขานุการ
11 Phra Phombundit (Prayoon Dhammajittho) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) Rector, Mahachulalongkorn Buddhist University อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Advisor ที่ปรึกษา
12 Phra Rachabundit (Thoranit Chakaro) พระราชบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) Rector, Mahamakut Buddhist University อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย Advisor ที่ปรึกษา
13 Phra Paisan Visalo พระไพศาล วิสาโล The Abbot of Wat Pha Sukkatho, Chiayaphom เจ้าอาวาสวัดป่าสุขโต จ.ชัยภูมิ Advisor ที่ปรึกษา
14 Maechee Sansanee Sathiansut แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต Director, Sathiandhammasathan ผู้อำนวยการเสถียรธรรมสถาน Advisor ที่ปรึกษา
15 Bishop Joseph Chusak Sirisut มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ Bishop of Nakon Ratchasima Diocese, Chairman of Catholic commission for Inter-religious Dialogue and Christian Unity, Thailand ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสต์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย Advisor ที่ปรึกษา
16 Assoc. Prof. Dr. Gothom Arya รศ.ดร.โคทม อารียา Advisor, Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University ที่ปรึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล Advisor ที่ปรึกษา
17 Prof. Dr. Kirathi Bunjeu ศ.ดร.กีรติ บุญเจือ Lecturer, Suan Sunanda Rajabhat University อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Advisor ที่ปรึกษา
18 Lect. Kanchana Sunsawat อาจารย์กาญจนา  สุ่นสวัสดิ์ Executive committee, the World Fellowship of Buddhists กรรมการบริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก/กรรมการฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Advisor ที่ปรึกษา
19 Mr. Paisan Phromyong คุณไพศาล พรหมยงค์ Chairman of Islamic Committee of Samut Prakarn/ Chairman of Alkawthar Foundation ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ / ประธานมูลนิธิอัลเกาษัร Advisor ที่ปรึกษา
20 Police Lieutenant Colonel Phongporn Phramasanae พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ Director, National Office of Buddhism ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Advisor* ที่ปรึกษา
21 Mr. Supphanat Siranthavinethi นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ Secretary General, Southern Border Provinces Administration Center (SBPAC) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) Advisor* ที่ปรึกษา
22 Lieutenant General Piyawat Nakwanich พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช Director, 4th region, Internal Security Operations Command (ISOC) แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่ 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.) Advisor* ที่ปรึกษา
23 Assist. Prof. Dr. Suchart Setthamalinee ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี (เสนอโดยอ. เสาวนีย์ ในที่ประชุม ไม่มีเสียงค้าน) Director, The Institute of Religion, Culture and Peace, Payap University ผู้อำนวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ ม. พายัพ Advisor* ที่ปรึกษา (เราต้องโทรไปทาบทาม)
24 Phra Theppsilavisut (Onn Pinphrom) พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน ปิ่นพรม) The Ecclesiastical Provincial Governor of Narathiwat เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส Committee กรรมการ
25 Phrarachapanyamunee พระราชปัญญามุนี The Ecclesiastical Provincial Governor of Yala เจ้าคณะจังหวัดยะลา Committee กรรมการ
26 Mr. Safae Jehlah คุณ ซาฟีอี เจ๊ะเลาะ Chairman, Islamic Committee of Narathiwat ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส Committee กรรมการ
27 Mr. Samaae Hari คุณสะมะแอ ฮารี Chairman, Islamic Committee of Yala ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา Committee กรรมการ
28 Priest Suwat Luengsa-ad บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสะอาด Chairman, Diocesan Social Action Center for Suratthani Catholic Foundation ประธานคณะกรรมการฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี Committee กรรมการ
29 Priest Saneu Domnernsaduek บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก (ใส่แทนบาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร) Secretary General, Catholic Committee for Inter-religious Dialogue and Christian Unity, Thailand เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสต์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย Committee กรรมการ
30 Mr. Sathit Kuman Pawa คุณสถิตย์ กุมาร ปาวา President, Ramakrishna Vedanta Association (Thailand) ผู้นำศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู แห่งประเทศไทย Committee กรรมการ
31 Mr. Panchai Singhasatjathep นายปานชัย สิงห์สัจเทพ Chairman, Kurusinghasapha Association, Sikh Organization of Thailand ประธาน สมาคมคุรุสิงห์สภา – องค์กรศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย Committee กรรมการ
32 Dr. Amnat Buasiri ดร.อำนาจ บัวศิริ Former Deputy Director, the National Office of Buddhism อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Committee กรรมการ
33 Assist. Prof. Dr. Prawet Kidarn ดร.ประเวศน์  คิดอ่าน Assistant to Secretary General for Christian Unity, Christian Council of Thailand ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย Committee กรรมการ
34 Mr. Bundit Samaun นายบัณฑิต  สะมะอุน Kamalulislam Mosque มัสยิดกมาลุลอิสลาม Committee กรรมการ
35 Assoc. Prof. Saowanee Jitmaud รศ.เสาวนีย์  จิตต์หมวด Chairman, Center for Muslim World Policies (CMP), Faculty of Economics. Chulalongkorn University and Director, Program of the Promotion of Peaceful Society, School of Peace and Good Governance, King Prajadhipok’s Institute ประธานคณะกรรมการ ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม/ผู้อำนวยการ หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า Committee กรรมการ
36 Dr. Yusoh Talae ดร.ยูโซะ ตาเละ Director, College of Islamic Studies, Prince Songkhla University, Pattani Campus ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Committee กรรมการ
37 Assoc. Prof. Dr. Ismaae Ali รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี Former Director, College of Islamic Studies, Prince Songkhla University, Pattani Campus อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Committee กรรมการ
38 Mrs. Marayam Samoh อาจารย์มัรยัม สาเมาะ Director, Panyalert Orphanage Foundation, Pattani มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ จ. ปัตตานี Committee กรรมการ
39 Lect. Abdulkarim Asmaae อ.อับดุลการีม อัสมะแอ Lecturer, Fatoni University อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฎอนี   Committee กรรมการ